Audi banneri 480x387 lampice

Audi banneri 480x387 lampice

r5r3r4r2r11r1r10r6r8r7r12prazni


y1-4y1-12y1-11y1-3y1-10y1-9y1-2y1-8y1-7y1-6y1-5y1-1
y211y2-2y2-13y2-10y2-9y2-8y2-7y2-6y2-5y2-4y2-1y2-3


z1z2z8z3z7z5z4z6prazniprazniprazniprazni
c4c3c2c1c9c7c8c5c6prazniprazniprazni


UPOZORENJE!

Ignoriranje svjetle?ih upozoravaju?ih žaruljica i tekstualnih obavijesti može dovesti do ostanka vozila u kvaru na cesti, do sudara i teških ozljeda.
Kod uklju?ivanja paljenja nakratko zasvijetli nekoliko upozoravaju?ih i kontrolnih žaruljica za provjeru funkcije. One se gase nakon nekoliko sekundi.

 

 
UZROK:
RJEŠENJE:
r5

Ne nastavljajte vožnju!


U slu?aju odgovaraju?eg prikaza: vrata, stražnji poklopac ili poklopac prostora motora otvoren ili nije pravilno zatvoren.

Nepravilno zatvorena vrata mogu se tijekom vožnje nehotice otvoriti i izazvati teške ozljede.

Otvorite doti?na vrata vozila i ponovno ih zatvorite.

r3

Središnja upozoravaju?a žaruljica. Uvažite dodatne informacije na zaslonu kombiniranog instrumenta.

 
r4

Ne nastavljajte vožnju!


Elektroni?ka parkirna ko?nica uklju?ena.

Otpustite elektroni?ku parkirnu ko?nicu ako želite krenuti

r2
 

Ne nastavljajte vožnju!

Preniska razina ko?ione teku?ine ili smetnja ko?ionog sustava.

Provjerite razinu ko?ione teku?ine. Ukoliko je razina u redu, zna?i da se radi o smetnji ko?ionog sustava. Odmah potražite pomo? stru?njaka.

Zajedno s kontrolnom žaruljicom ABS-a - zakazao ABS.
Potražite specijaliziranu servisnu radionicu. Vozilo može ko?iti bez ABS-a.

 
r11
 

Ne nastavljajte vožnju!

Razina rashladnog sredstva motora je preniska, temperatura rashladnog sredstva motora je previsoka ili postoji smetnja u sustavu rashladnog sredstva motora. Uzrok ovisi o pokaziva?u temperature rashladnog sredstva motora koji ima 3 podru?ja:


PODRU?JE UPOZORENJA iznad 120oC:

Temperatura rashladnog sredstva motora je previsoka.


NORMALNO PODRU?JE od 70 do 120oC:

Razina rashladnog sredstva motora je preniska.

HLADNO PODRU?JE ispod 70oC:

Motor još nije zagrijan na radnu temperaturu.

Zaustavite vozilo kad to bude mogu?e i sigurno. Isklju?ite motor i pustite ga da se ohladi sve dok se kazaljka ponovno ne vrati u normalno podru?je. Provjerite razinu rashladnog sredstva
motora.
Kod ohla?enog motora provjerite razinu rashladnog sredstva motora i kod preniske razine nadolijte rashladno sredstvo motora. Ako je razina rashladnog sredstva motora u redu, tada je
posrijedi smetnja rashladnog sustava motora. Ne nastavljajte vožnju! Potražite specijaliziranu servisnu radionicu.
Izbjegavajte visoke brojeve okretaja i jaka optere?enja motora dok motor još nije radno zagrijan. 
r1
 

Ne nastavljajte vožnju!

Prenizak tlak motornog ulja.

 Isklju?ite motor. Provjerite razinu motornog ulja.
– Treperi li upozoravaju?a žaruljica, iako je razina motornog ulja u redu, ne nastavljajte vožnju i ugasite motor. Posljedica mogu biti ošte?enja motora. Potražite pomo? stru?njaka.
r10
TREPERI:
Ne nastavljajte vožnju! Smetnja upravlja?a.
SVIJETLI:
Zakazao elektromehani?ki upravlja?.
Upravlja? odmah provjerite u specijaliziranoj servisnoj radionici.
r6
Ko?ite ili izbjegnite prepreku!

Upozorenje na sudar od sustava nadzora okoline (Front Assist).

 
r8
Nevezani sigurnosni pojas voza?a, odnosno suvoza?a.
Vežite sigurnosni pojas.
Ukoliko se predmeti nalaze na suvoza?evom sjedalu, sklonite ih i odložite na sigurno.
r7
Pritisnite papu?icu ko?nice!

Smanjivanje brzine pomo?u ACC-a (Automatska regulacija brzine) u odnosu na vozilo ispred nije dovoljno.

Ko?ite! Pritisnite papu?icu ko?nice!
Poziv voza?u za preuzimanje nadzora nad vozilom. 
r12
Smetnja generatora.
Potražite specijaliziranu servisnu radionicu. Dajte provjeriti elektri?ni sustav.
Isklju?ite sva nepotrebna elektri?na trošila.
Generator ne puni akumulator vozila tijekom vožnje.
 
UZROK:
RJEŠENJE:
y1-4
Voda u gorivu kod vozila s dizelskim motorom.
Odmah smanjite brzinu i na srednjem broju okretaja uz malo optere?enje motora potražite najbližu specijaliziranu servisnu radionicu. Ako upozoravaju?a žaruljica odmah nakon to?enja goriva zasvijetli, isklju?ite motor i potražite pomo? stru?njaka
y1-12
Centralna upozoravaju?a žaruljica. Dodatne informacije na zaslonu kombiniranog instrumenta.
 
y1-11
Istrošene ko?ione obloge.
Odmah potražite specijaliziranu servisnu radionicu.
Provjerite sve ko?ione obloge i po potrebi ih zamijenite.
y1-3
TREPERI:
ESC, odnosno ASR regulira.
SVIJETLI:
ESC ima smetnju ili je sistemski isklju?en.
ILI: akumulator vozila je ponovno spojen.
Zajedno s kontrolnom žaruljicom ABS-a -   zakazao ABS.
Potražite specijaliziranu servisnu radionicu. Vozilo može ko?iti bez ABS-a.

Kod ponovnog spajanja akumulatora, vozite kratku dionicu puta pri brzini 15 – 20 km/h.
Ako kontrolna žaruljica svijetli i dalje, potražite specijaliziranu servisnu radionicu i dajte provjeriti vozi
y1-10
ASR manualno isklju?en.
Isklju?ivanjem i uklju?ivanjem paljenja automatski se uklju?uje ASR.
y1-9
Zajedno s kontrolnom žaruljicom ESC-a
= smetnja ABS-a.

Zajedno s upozoravaju?om žaruljicom
= zakazao ABS.
Potražite specijaliziranu servisnu radionicu.
Vozilo se može ko?iti bez ABS-a.
y1-2
Smetnja elektroni?ke parkirne ko?nice.
Potražite specijaliziranu servisnu radionicu.
y1-8
Svjetla za vožnju, izuzev svjetla za vožnju zavojima,
zakazala djelomi?no ili u potpunosti.
Zamijenite žaruljicu u kvaru.
y1-7
Smetnja katalizatora.
Smanjite gas. Oprezno se odvezite do najbliže specijalizirane servisne radionice.
Dajte provjeriti motor.
y1-6
SVIJETLI: predgrijavanje dizelskog motora.
TREPERI: smetnja upravljanja motorom (dizelski motor).
Ukoliko kontrolna žariljica treperi, motor odmah provjerite u specijaliziranoj servisnoj radionici.
y1-5
Smetnja upravljanja motorom (Electronic Power Control).
Motor odmah provjerite u specijaliziranoj servisnoj radionici.
y1-1
Smetnja mjenja?a.
Ne nastavljajte vožnju!
Pustite mjenja? da se ohladi s ru?icom mjenja?a u položaju P. Ako se upozorenje na ugasi nemojte voziti dalje ve? potražite pomo? stru?njaka.
U protivnom mogu nastupiti teška ošte?enja mjenja?a.
 
UZROK:
RJEŠENJE:
y211
Dizelski filtar za ?estice za?epljen ?a?om.
Vozite otprilike 15 minuta u 4. stupnju (ru?ni mjenja?) odnosno u stupnju za vožnju D (automatski mjenja?) pri minimalnoj brzini od 70 km/h. Uvažite važe?a ograni?enja brzine.
Potražite specijaliziranu servisnu radionicu ako se kontrolna žaruljica nakon toga ne ugasi.
y2-2
ACC (Automatska regulacija brzine) trenutno nije raspoloživ.
Zaustavite vozilo, isklju?ite motor i ponovno ga pokrenite. Provedite vizualnu provjeru radarskog senzora (one?iš?enje, zale?eno). Kod trajne neraspoloživosti potražite specijaliziranu servisnu radionicu i dajte provjeriti sustav.
y2-13
Smetnje upravlja?a.
 
 
Stup upravlja?a blokiran.
Upravlja? malo zakrenite lijevo-desno.
 
Stup upravlja?a nije deblokiran odnosno blokiran.
Klju? vozila izvadite iz brave paljenja i ponovno uklju?ite paljenje.
Uvažite eventualne obavijesti na zaslonu kombiniranog instrumenta.
Ne nastavljajte vožnju ako nakon uklju?ivanja paljenja stup upravlja?a ostane blokiran.
Potražite pomo? stru?njaka.
y2-10
SVIJETLI: tlak u gumama je prenizak
Tlak u gumi jednog ili više kota?a znatno se smanjio u odnosu na tlak kojeg je namjestio voza? ili je struktura gume ošte?ena. Dodatno se na zaslonu kombiniranog instrumenta može oglasiti upozoravaju?i ton i prikazati
odgovaraju?a tekstualna obavijest.
Ne nastavljajte vožnju!
Odmah smanjite brzinu! Zaustavite vozilo kada to bude mogu?e i sigurno.
Izbjegavajte snažne manevre upravljanja i ko?enja! Provjerite sve kota?e i njihove tlakove u gumama. Ošte?ene gume zamijenite. Nakon promjene tlakova u gumama ili nakon zamjene jednog ili više kota?a mora se provesti nova prilagodba pokaziva?a kontrole guma
y2-10
TREPERI: Smetnja sustava.
Kontrolna žaruljica žmiga otprilike jednu minutu i nakon toga svijetli trajno. Dodatno se na zaslonu kombiniranog instrumenta i infotainment sustava može prikazati odgovaraju?a tekstualna obavijest.
Ako kod ispravnog tlaka u gumama nakon isklju?ivanja i ponovnog uklju?ivanja paljenja kontrolna žaruljica još uvijek žmiga i nakon toga trajno svijetli, tada potražite specijaliziranu
servisnu radionicu. Dajte provjeriti sustav.
y2-9
Razina vode za pranje stakla preniska.
Sljede?om prilikom napunite spremnik s vodom za pranje stakla
y2-8
Spremnik goriva gotovo prazan.
Troši se rezervna koli?ina.
Prvom prilikom nato?ite gorivo.
y2-7
TREPERI:
Smetnja sustava motornog ulja.

SVIJETLI:
Razina motornog ulja preniska.
Potražite specijaliziranu servisnu radionicu.
Dajte provjeriti senzor motornog ulja.


Isklju?ite motor. Provjerite razinu motornog ulja.

y2-6
Smetnja sustava zra?nih jastuka i zateza?a pojasa.
Potražite specijaliziranu servisnu radionicu i odmah provjerite sustav.
y2-5
Suvoza?ev prednji zra?ni jastuk isklju?en.
Provjerite treba li zra?ni jastuk ostati isklju?en.
y2-4
Zatvara? spremnika za gorivo nije ispravno zatvoren.
Zaustavite vozilo i propisno zatvorite zatvara? spremnika za gorivo.
y2-1
Smetnja adaptivne regulacije voznog postroja (DCC).
Potražite specijaliziranu servisnu radionicu i dajte provjeriti sustav.
y2-3
Potpora zadržavanja vozila na voznom traku (Lane Assist) uklju?ena
ali nije aktivirana.
Sustav ne može dobro prepoznati kolnik.
 
UZROK:
RJEŠENJE:
z1
Žmigavac lijevi ili desni uklju?en.
Kontrolna žaruljica žmiga dvostruko brže ako je neki žmigavac
na vozilu zakazao.
Provjerite osvjetljenje vozila.
z2
Žmigavci prikolice.
Kontrolna žaruljica se gasi kada ne rade žmigavac na prikolici
ili kompletno osvjetljenje prikolice.
Provjerite osvjetljenje prikolice.
z8
TREPERI:
Blokadna tipka u ru?ici automatskog mjenja?a nije uklopila.
Kretanje nije mogu?e.
SVIJETLI:
Niste pritisnuli papu?icu ko?nice.
Uklopite blokadu ru?ice automatskog mjenja?a.


Za umetanje stupnja za vožnju pritisnite papu?icu ko?nice.
z3
Auto Hold funkcija drži vozilo na mjestu.
Po potrebi isklju?ite Auto-Hold funkciju.
z7
SVIJETLI:
GRA ili sustav za ograni?enje brzine vrši regulaciju.
Sustav za ograni?enje brzine vožnje uklju?en, aktivan.
Automatska regulacija razmaka (ACC) aktivna

TREPERI: Prekora?ena brzina namještena na ure?aju za ograni?enje brzine.
 
z5
Potpora zadržavanja vozila na voznom traku (Lane Assist) je uklju?ena, aktivna.
 
yz4
SVIJETLI:
Jednom kratko zasvijetli: „Blind Spot“ senzor aktiviran i spreman za rad.
„Blind Spot“ senzor prepoznaje vozilo u mrtvom kutu.

TREPERI:
Ako sustav prepozna vozilo u mrtvom kutu i voza? dodatno uklju?i žmigavac u smjeru prepoznatog vozila.
Kod vozila koja su dodatno opremljena i potporom zadržavanja vozila na voznom traku, informacija se šalje i bez aktiviranja žmigavca prilikom napuštanja voznog
 
z6
Uklju?ena duga svjetla ili svjetlosni signal.
 
 
UZROK:
RJEŠENJE:
c4
Vezani sigurnosni pojas putnika u vozilu na stražnjim mjestima sjedenja.
 
c3
ACC je aktivan. Nije prepoznato vozilo ispred.
Namještena brzina održava se konstantnom.
c2
Kod bijelog prikaza:
ACC aktivan. Registrirano je vozilo ispred. ACC regulira brzinu i razmak prema vozilu koje vozi ispred.

Kod sivog prikaza:
ACC aktivan. Sustav je uklju?en ali ne regulira.
 
c1
Uklju?ena regulacija dugih svjetala.
 
c9
Najava servisa odnosno dospijevanje termina servisa.
 
c7
Stanje napunjenosti akumulatora mobilnog telefona. Aktivirano samo kod tvorni?ki ugra?enog su?elja za mobilni telefon.
 
c8
Vanjska temperatura niža od +4 °C
 
c5
Start-stop sustav raspoloživ, motor automatski isklju?en.
 
c6
Zaustavljanje motora preko Start-Stop sustava nije mogu?e.
ILI: ponovno pokretanje nije mogu?e.
ILI: motor automatski ponovno pokrenut.
 

Ova stranica koristi kolačiće.

Možete ih isključiti promjenom postavki browsera.

Prihvaćam